Title Image

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Κ.Π.Π.Η.) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου, το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, ΤΚ
45332 με ΑΦΜ 997297350 και ΔΟΥ: Ιωαννίνων. Σκοπός λειτουργίας του είναι η περίθαλψη
ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων καθώς και η λειτουργία κέντρων παιδιού,
συμβάλλοντας στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης
ηλικίας και γενικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το Κ.Κ.Π.Π.Η. είχε πάντα ως
επίκεντρο της στρατηγικής του την προστασία της ιδιωτικότητας και τον σεβασμό των
προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων.

Σήμερα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των
αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ), το Κ.Κ.Π.Π.Η. παρέχει μέσα από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία
ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Το σύνολο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, το ανθρώπινο δυναμικό, οι
συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, το Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Κ.Π.Π.Η.) έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας την κυρία
Κωστούλα Ελπινίκη, με την οποία μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 26513 60109
ή/και στο email kostoula@tcpngi.gr

 

Μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό
Για την λειτουργία του Κ.Κ.Π.Π.Η. και την παροχή των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων (1)
προσωπικό (2) εθελοντές/εκπαιδευόμενοι (3) προμηθευτές (4)
γονείς/κηδεμόνες/συγγενείς/δικαστικοί συμπαραστάτες λοιπών ωφελούμενων, (5) ανήλικα
παιδιά.

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και
αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ,
ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού,
εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων. Τα
δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία. Μπορεί να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα για την διασφάλιση
της καταλληλότητας εργασίας στους κόλπους του Κ.Κ.Π.Π.Η.
Κατά την εργασιακή σχέση μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν
αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του
εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους μας ως εθελοντές/εκπαιδευόμενοι: συλλέγουμε, καταχωρούμε
και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email
επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία σπουδών, στοιχεία τρέχουσας εργασίας,
στοιχεία ασφάλισης.
Όταν εντάσσεστε στους κόλπους ως ωφελούμενος: Για την περίπτωση των γονέων, κηδεμόνων,
συγγενών και δικαστικών συμπαραστατών συλλέγουμε και διατηρούμε ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου, Υπηκοότητα και στοιχεία επικοινωνίας. Για τα ανήλικα
παιδιά και τους ενήλικους ωφελούμενους συλλέγουμε και διατηρούμε ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου, οικογενειακή κατάσταση, Υπηκοότητα και στοιχεία
επικοινωνίας. Τόσο για τα ανήλικα παιδιά όσο και για τους ενήλικους ωφελούμενους, κατά την
είσοδό τους στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου συλλέγονται και
διατηρούνται στοιχεία που αφορούν την φυσική, πνευματική και ψυχολογική υγεία των
ωφελούμενων, ιατρικό ιστορικό, πληροφορίες για χορήγηση φαρμάκων και δεδομένα που
αφορούν ανικανότητα και ειδικές ανάγκες. Τέλος, συλλέγονται και διατηρούνται πληροφορίες
για παραβατική συμπεριφορά. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων ειδικής
κατηγορίας είναι η φύση εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.
Όταν μας προμηθεύετε με τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και
αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού. Επιπλέον, ακολουθώντας την νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις,
θα ζητηθούν δεδομένα ποινικού μητρώου, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και
άλλα.
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ,
στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας.
Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε
επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, την εταιρεία σας, τη θέση εργασίας σας, τη χώρα, διεύθυνση,
email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση τον βασικό σκοπό
λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Στην περίπτωση του
προσωπικού, η νόμιμη βάση την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της
εθνοτικής καταγωγής, και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Ενημερωθείτε για τις αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Κ.Κ.Π.Π.Η. υπακούει στις ακόλουθες αρχές,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του
εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα,
  αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε
  περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός
  του σκοπού»,
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους
  οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα
  μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
  είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που
  απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη
  διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των
  δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των
  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη
  εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με
  τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και
  εμπιστευτικότητα».

Πληροφορηθείτε για τα δικαιώματά σας

Έχουμε προβλέψει για την βέλτιστη ικανοποίηση του συνόλου των δικαιωμάτων σας όπως είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε,
  για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των
  δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά
  δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον
  απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις
  έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον
  των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας
  των δεδομένων από εσάς
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς
  χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας
  για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών
Δεδομένων, κυρία Κωστούλα Ελπινίκη στο email kostoula@tcpngi.gr ή στο fax: 26510 49772 ή να
το παραδώσετε στα γραφεία μας. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των
δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και
πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε
αίτημά σας εντός μήνα, προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των
αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της
καθυστέρησης.

Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν έχει εκτελεστεί ο
σκοπός επεξεργασίας και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

Που θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους
παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη
υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να
επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή
τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Κάθε εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας ενημερώνεται διαρκώς με
τις τελευταίες αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας. Η διαβαθμισμένη πρόσβαση,
η λήψη μέτρων φυσικής προστασίας, η χρήση του συστήματος TLS TransportLayerSecurity με
σκοπό την προστασία της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, η υιοθέτηση
διακριτής πολιτικής για τη χρήση επικοινωνιακών μέσων είναι ορισμένα από τα μέτρα που
εφαρμόζουμε. Ταυτόχρονα, καταγράφουμε, μελετούμε και αξιολογούμε σε ετήσια βάση τους
πιθανούς κινδύνους και οδηγούμαστε σε συνεχείς αναβαθμίσεις.

Να μαθαίνετε τα νέα μας

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση
επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα
μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας
31-7-2019