Ιστορικό

Με τον ν. 4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/23-1-2013, τ.Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου… και άλλες διατάξεις» οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) της Περιφέρειας Ηπείρου συγχωνεύτηκαν υπό ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Ως έδρα ορίστηκε ο Δήμος Ιωαννιτών.

Οι Μ.Κ.Φ. που συγχωνεύτηκαν και πλέον αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες – Παραρτήματα του Κέντρου ήταν:

  1. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» Ιωαννίνων, πλέον Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος»,
  2. Το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, πλέον Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων,
  3. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας, πλέον Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας
  4. Το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, πλέον Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών μας, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους, επιλέγοντας αντίστοιχα την μονάδα για την οποία ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε.