Αποστολή

 

Σκοπός του Κ.Κ.Π.Π.Η είναι η συμβολή του στην προστασία της τρίτης ηλικίας, των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού εποπτεύοντας, συντονίζοντας και κατευθύνοντας δράσεις κοινωνικής πολιτικής, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής συμπεριλαμβανομένων και των σκοπών των συγχωνευμένων αποκεντρωμένων υπηρεσιών του.

 

Ειδικότερα έχει ως αποστολή:

 • Την ιδρυματική ή και κατά προτεραιότητα εξωϊδρυματική προστασία, κοινωνική φροντίδα, περίθαλψη και εν γένει μέριμνα ανήλικων τυπικής ανάπτυξης και των δυο φύλων από 6 έως 18 ετών, που στερούνται παντελώς της οικογένειάς τους ή που η φυσική οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτά είτε προσωρινά είτε μόνιμα, μέχρι και της προσαρμογής αυτών σε περιβάλλον που εγγυάται την καλύτερη δυνατή ανάπτυξή τους.
 • Την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας κλειστής περίθαλψης ή βραχυχρόνιας καθώς και αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες, νοητική υστέρηση, χρόνιες παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, άνοια, Alzheimer, γήρατος, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που δε χρειάζονται ειδική νοσηλεία.
 • Την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ή και προστατευμένης φροντίδας και στήριξης σε πληθυσμιακές ομάδες ανηλίκων ή ενηλίκων, που χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας.
 • Την υλοποίηση προγράμματος υποκατάστασης της οικογενειακής φροντίδας μέσα από όλες τις μορφές του θεσμού της αναδοχής και η οικογενειακή αποκατάσταση μέσω του θεσμού της υιοθεσίας.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, πρόληψης, διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπείας, ημερήσιας φροντίδας, φιλοξενίας, λειτουργικής αποκατάστασης, εκπαιδευτικής ένταξης, παιδαγωγικής στήριξης, κοινωνικής, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ωφελούμενα άτομα του Κέντρου είτε διαμένουν στις κλειστές δομές του είτε στις οικογενειακές τους εστίες.
 • Την λειτουργία εξωϊδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ή άλλες υπηρεσίες αποϊδρυματοποίησης για τα ωφελούμενα άτομα του Κέντρου.
 • Την λειτουργία κέντρου φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης και την παροχή των υπηρεσιών του και για άτομα που δεν διαβιούν στο Κέντρο ή συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα ημερήσιας φροντίδας.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων και κινητών μονάδων για υποστήριξη και βοήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον με στόχο να υποστηριχθεί η παραμονή των ανήλικων τυπικής ανάπτυξης και ενήλικων με αναπηρίες σε αυτό.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών και καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, που υπαγορεύονται από σύγχρονες πολιτικές και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στα πεδία των αρμοδιοτήτων του Κέντρου.
 • Την διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης, ψυχαγωγίας για τους ωφελούμενους καθώς και κατασκηνωτικών προγραμμάτων.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού σε συνεργασία με άλλους πιστοποιημένους φορείς.
 • Την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια, κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.τ.λ με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των ωφελουμένων του Κέντρου.
 • Την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, των ασθενών, των ΑμεΑ και των παιδιών.
 • Την πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και την μελέτη, έρευνα και εισήγηση σε αρμόδιους φορείς για θέματα συναφή με τους σκοπούς του.

Όλα τα ανωτέρω & ενδεικτικά τα επισημασμένα με κόκκινο χρώμα, τελούν υπό την έγκριση από το εποπτεύον Υπουργείο σύμφωνα με το κατατεθέν Σχέδιο Νέου Οργανισμού λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Η.

Αποστολή

 

Συνοπτικά, αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και κλειστής περίθαλψης σε άτομα με αναπηρία, λειτουργικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, χρόνιας νοσηλείας, αλλά και λειτουργίας εξω-ιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης μέσα στη κοινότητα. Υλοποιεί θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, άθλησης και ψυχαγωγίας, εθελοντισμού, έρευνας και συμβουλευτικής ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Εφαρμόζει προγράμματα ημερησίας φροντίδας και βραχύχρονης φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία που διαβιούν με τις οικογένειες τους.

Ο ρόλος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου διευρύνεται και πλέον περιλαμβάνει τη στήριξη και προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας με την υλοποίηση προγράμματος υποκατάστασης της γονεϊκής φροντίδας μέσα από το θεσμό της αναδοχής και την παροχή ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης ευπαθών παιδιών και νέων καθώς και των οικογενειών τους.

 

Αξιοποίηση της συνένωσης Φορέων

Η φιλοσοφία της οργανωτικής δομής της ενοποίησης των Μονάδων Πρόνοιας της Κεντρικής Μακεδονίας διέπεται από την αρχή διατήρησης του χαρακτήρα, των θετικών στοιχείων και της ιδιαιτερότητας του κάθε Φορέα. Ωστόσο, θα σκιαγραφούνται από τον κοινό στόχο της ενοποίησης υπηρεσιών σε κοινά θέματα, της αξιοποίησης καλών πρακτικών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ωφέλιμης για όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, χαράζοντας μία πορεία που οδεύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους και εξυπηρετούμενους, στην αποϊδρυματοποίηση και στη γεφύρωση αποστάσεων από την κοινωνική πραγματικότητα παράλληλα με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.