Title Image

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Ο διαδικτυακός τόπος kkppepirus.gr ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
  Περιφέρειας Ηπείρου (Κ.Κ.Π.Π.Η.). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω
  τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού
  ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες
  ενημέρωσης υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης των
  ιστοσελίδων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου καλείται να
  διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε
  χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται
  πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη, πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό
  τόπο προϋποθέτει και συνιστά την ανεπιφύλακτη και έμπρακτη αποδοχή των
  παρακάτω περιγραφόμενων όρων χρήσης.
 2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) αυτού του
  διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς
  νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς
  αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Το σύνολο του περιεχομένου που
  περιλαμβάνεται στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Κ.Π.Π.Η. δεν επιτρέπεται να
  αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη
  ιστοσελίδα, μεταφερθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Κατ’ εξαίρεση
  επιτρέπεται οι χρήστες/επισκέπτες να κατεβάσουν (download) οτιδήποτε ειδικώς
  επιτρέπεται στον υπολογιστή τους για αυστηρά προσωπική χρήση και οπωσδήποτε
  όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’
  οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση οποιωνδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα
  πνευματικής ιδιοκτησίας του Κ.Κ.Π.Π.Η., ενώ οποιαδήποτε αναδημοσίευση
  επιτρέπεται μόνο με αναφορά της πηγής προέλευσης. Επισημαίνεται ότι
  οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού ή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον
  διαδικτυακό τόπο του Κ.Κ.Π.Π.Η. ή χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της
  προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής
  ιδιοκτησίας του Κ.Κ.Π.Π.Η…
 3. Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία
  του διαδικτυακού αυτού τόπου είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο
  λογισμικό) και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας
  Χρήσης ή κάποιας άλλης άδειας με παρόμοιους όρους.
 4. Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία
  του διαδικτυακού αυτού τόπου είναι προγράμματα ανοικτού κώδικα (ελεύθερο
  λογισμικό) και διατίθενται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας
  Χρήσης ή κάποιας άλλης άδειας με παρόμοιους όρους.
 5. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου διατηρεί μονομερώς το
  δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες
  του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το
  κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους
  μέσω του παρόντα διαδικτυακού τόπου και πάντα σε συμφωνία με το ισχύον
  νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 6. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Κ.Κ.Π.Π.Η. πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για
  νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του
  από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να
  τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην
  προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή
  δυσλειτουργία σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που
  είναι συνδεδεμένα και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την
  παροχή των υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Η. προς τους πολίτες.
 7. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς
  τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/επισκέπτη. Οι
  τρίτοι-φορείς των διαδικτυακών τόπων είναι υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν
  δηλαδή την αποκλειστική ευθύνη, για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για
  οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του
  διαδικτυακού τόπου του Κ.Κ.Π.Π.Η. αποκτά πρόσβαση σε αυτές και με δική του
  πάντα ευθύνη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι, με την επίσκεψη σε
  διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του Κ.Κ.Π.Π.Η.
  και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Η παραπομπή σε συνδέσμους που
  ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων
  και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν,
  δημοσιεύουν ή αναρτούν.
 8. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου καταβάλλει κάθε δυνατή
  προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι
  οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός
  είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Δεδομένης της
  μορφής του διαδικτύου, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, υπό
  οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που τυχόν
  υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων και του περιεχομένου αυτού του
  διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός
  τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται
  στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο
  λογισμικό, όπως επίσης δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα ή διαθεσιμότητα
  των περιεχομένων των ιστοσελίδων ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 9. Από τον διαδικτυακό μας τόπο δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία
  αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες
  τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου
  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του
  προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή
  (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό
  δίσκο του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου κάθε χρήστη/επισκέπτη. Δεν
  λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας ή το
  κινητό σας τηλέφωνο, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή σας ή
  τηλεφώνου με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση
  πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων
  σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να
  καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. ο χρήστης μπορεί
  να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά
  εκ των υστέρων.
  Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του
  προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο
  χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον
  παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
  Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνει ρητώς τη
  συγκατάθεσή του ή τη μη αποδοχή της χρήσης cookies κατά την πρώτη φορά
  χρήσης του διαδικτυακού τόπου (μέσω αυτοματοποιημένου αναδυόμενου
  παραθύρου) ή μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση
  ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση
  “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της
  χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης
  των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για
  την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις
  υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό
  τόπο.
 10. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής
  Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και
  υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα
  διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση
  ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο
  και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.